Vacature- Lid College van Bestuur Arcuscollege / Leeuwenborgh – Zuid-Limburg

Het Fusiecollege (werktitel) is het Zuid-Limburgse Regionaal Opleidingencentrum, dat per fusiedatum ontstaat uit de fusie van Leeuwenborgh Opleidingen en het Arcus College als de formele goedkeuring door de Minister wordt gegeven. 

De hoofdvestigingen van het Fusiecollege zijn gelegen in Heerlen, Sittard en Maastricht, daarnaast zijn er in diverse andere gemeentes in Zuid-Limburg ten behoeve van taalonderwijs kleinere leslocaties ingericht. Met bijna 14.000 studenten, ruim 100 opleidingen en 1200 medewerkers is het Fusiecollege een van de grootste onderwijsaanbieders in Zuid-Limburg. Het omvat een breed spectrum van opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op het gebied van horeca en toerisme, sport en recreatie, administratie en handel, (luchtvaart)techniek, ICT, gezondheidszorg, dienstverlening en welzijn. Studeren bij het Fusiecollege staat open voor zowel jongeren als voor volwassenen, in voltijd en deeltijd. Naast de initiële opleidingen heeft het Fusiecollege zeer ruime mogelijkheden om in maatwerk bedrijfsopleidingen te realiseren.

Het Fusiecollege ontstaat vanuit de noodzaak om als regionale onderwijspartner in het middelbaar beroepsonderwijs een duurzame bijdrage te kunnen leveren aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Zuid-Limburg. Daarbij hoort nadrukkelijk ook het activeren van de groep jongeren en volwassenen die moeite hebben een plek op de arbeidsmarkt te krijgen of te behouden. De samenwerking tussen Arcus en Leeuwenborgh zorgt ervoor dat een toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig mbo-onderwijsaanbod in Zuid-Limburg kan worden gerealiseerd, dat optimaal kan mee-ademen met de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt en de wensen van het (eu)regionale bedrijfsleven. Het strategisch beleid wordt daartoe periodiek bijgesteld in overleg met de voor de regio relevante partijen uit de overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Het Fusiecollege wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Door de Raad van Toezicht (RvT) wordt toezicht gehouden. Bestuur en toezicht zijn beide gebaseerd op de vigerende Branchecode Goed bestuur in het mbo. Bij de vorming van de nieuwe RvT wordt gezocht naar een goede mix van ervaring en continuïteit enerzijds en nieuwe competenties passend bij de strategie van het Fusiecollege anderzijds. De eerste RvT zal bestaan uit 7 leden.

Functie
Het CvB heeft de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie conform het Bestuursreglement. Alhoewel het CvB formeel een eindverantwoordelijk voorzitter kent, wordt zoveel als mogelijk vanuit collegiaal bestuur geacteerd. Er is sprake van een portefeuilleverdeling tussen de leden van het CvB. De portefeuilles onderwijs enerzijds en financiën/bedrijfsvoering anderzijds zijn daarbij gescheiden. De transitie van de teams zal de hoofdtaak van dit collegelid worden. Dit laat onverlet dat alle collegeleden te allen tijde in contact zijn met de onderwijsteams in het primaire proces.

Taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur:
Het CvB bestuurt het Fusiecollege. Hiertoe behoren alle taken en bevoegdheden die tot het bestuur behoren en die de wet neerlegt bij het bevoegd gezag, zijnde het CvB. Dit betekent onder meer dat het CvB: verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van het ROC en voor de continuïteit, verantwoordelijk is voor het naleven van wet- en regelgeving en overige contractueel vastgelegde afspraken en het ROC in en buiten rechte vertegenwoordigt.

Het CvB leidt het implementatieplan van de samenvoeging die per Fusiedatum tot het Fusiecollege gaat leiden.

Het CvB richt zich op de wettelijke en maatschappelijke doelstellingen van het ROC en behartigt op deze wijze het belang van de instelling en met name het belang van de studenten.

Het CvB vraagt de Raad van Toezicht (RvT) in elk geval goedkeuring voor het strategisch meerjarenplan inclusief de meerjarenbegroting, de jaarbegroting, het jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag.

Het CvB maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de RvT door belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de RvT voor te leggen en open te bespreken.

Het CvB voert de dialoog met de Ondernemingsraad en de Studentenraad.
Persoonlijkheidsprofiel
Het Fusiecollege opteert voor een CvB, waarvan de leden elk hun hoofd en hart bij het onderwijs hebben. Zij geven daarvan blijk door een heldere visie op het (middelbaar) beroepsonderwijs, passend bij de fusieafspraken zoals die gemaakt zijn rondom de besluitvorming en oprichting van het Fusiecollege. Zij kennen de omgeving waarin het Fusiecollege zich beweegt, met zijn sociaaleconomische en maatschappelijke structuur. Werken in teamverband en vanuit een collegiaal bestuurlijke houding is een vanzelfsprekendheid. Het CvB is actiegericht en gemotiveerd om visie en strategie uit te dragen en de medewerkers nog enthousiaster te maken voor de gezamenlijke opdracht, zodanig dat zij zich mede-eigenaar daarvan voelen.
Het CvB geeft teams de ruimte die nodig is binnen tevoren overeengekomen kaders. Daarbij zorgt het CvB voor een adequate en professionele ondersteuning van het onderwijs, met zo weinig mogelijk bureaucratie.

Functie eisen
Waaraan voldoen de leden van het CvB?Functie-eisen voor de CvB-leden:

Strategisch denk- en werkvermogen op academisch niveau.
Succesvolle ervaring als leidinggevende in een vergelijkbare organisatie.
Ervaring met en het vermogen om de maatschappelijke opdracht van het Fusiecollege in- en extern uit te dragen. Vaardigheid in het positioneren en profileren van het Fusiecollege in het complexe krachtenveld (overheid – bedrijfsleven – voortgezet onderwijs- hoger onderwijs) en het vermogen om een relevant netwerk te ontwikkelen en te onderhouden.
Ervaring in het vormgeven van, leidinggeven aan en (doen) uitvoeren van complexe fusie- of transitieprocessen in de onderwijswereld.
Bekend zijn met de maatschappelijke omgeving en de regionale bestuurlijke complexiteit.
Dit leidt tot de volgende gevraagde competenties:

Strategisch inzicht en visie
vanuit een totaalbeeld van de gefuseerde organisatie, de maatschappelijke ontwikkelingen en de directe omgeving richt het CvB zich, mede aan de hand van de fusieafspraken, op de succesvolle ontwikkeling van het Fusiecollege, waarbij richting en sturing wordt gegeven aan toekomstbestendig kwalitatief hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs in Zuid-Limburg.

Transitie management
de implementatie van de fusieafspraken in een dergelijk complexe organisatie als het Fusiecollege vereist ervaring om het proces van veranderen/verandering op effectieve en efficiënte wijze aan te sturen, waarbij de medewerkers zich gestimuleerd voelen.

Vakbekwaamheid
de opdrachten die binnen de reikwijdte van de toebedeelde portefeuille uitgevoerd moeten worden, behoren tot de terreinen waarop de CvB-leden vakbekwaam zijn.
Waaraan voldoet het CvB dat wij zoeken in het bijzonder?

Ervaring met transitieprocessen in het onderwijs, met name met de overgang naar een grotere taakvolwassenheid en ruimte van onderwijsteams. Bekendheid met de professionaliseringsopgave die hieruit voortvloeit en de instrumenten, processen en competenties die voor de transitie nodig zijn;
Een veranderkundig perspectief en het kunnen borgen van de kwaliteit van het onderwijs in alle aspecten gedurende de transitie;
Lange termijn doelstellingen kunnen vertalen in stappen, die herkend worden door de teams in hun dagelijks functioneren. Kunnen omgaan met de balans tussen ruimte in het dagelijks functioneren van onderwijsteams en de onderwijskundige doelen en kaders (inspectie, eigen kwaliteitsnormen ROC, regionale vragen bedrijfsleven);
Communicatief sterk, verbindend maar vooral duidelijk en richtinggevend in het dagelijkse optreden en is in staat om de interne veranderingen te koppelen aan een hoge mate van omgevingssensitiviteit door de onderwijsteams te laten werken met partners in de regio.
Aanbod
Het beoogd Fusiecollege biedt een uitdagende rol in een nieuw te vormen onderwijsorganisatie. Daarbij hoort een marktconform salaris met de passende arbeidsvoorwaarden binnen de WNT-norm.

Inlichtingen
Het beoogd Fusiecollege wordt in het Wervings- en Selectietraject voor het lid College van Bestuur begeleid door Delfin Executives. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Max Ruiters (06-46117342) of Elise Lansu (06-23909009), beiden partners bij Delfin Executives. Indien u geïnteresseerd bent in de functie van Lid College van Bestuur en u voldoet aan het gestelde profiel, dan verzoeken wij u uw curriculum vitae en motivatiebrief vóór 6 augustus 2018 te uploaden via onderstaande sollicitatiebutton. Vrouwelijke kandidaten worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Klik hier voor meer informatie/sollicitatie.

Jeanette Oostijen lid college van bestuur VISTA college
Stelselonderzoek Onderwijsinspectie
Skills The Finals: drie medailles voor Arcus studenten!
Arcus en Leeuwenborgh worden VISTA college
Persbericht | VOORdeel & VERVOLG start met pilot praktijkleren met praktijkverklaring
CIOS Dans Sittard | 29 maart dansdemo ‘Feelings’
Opening WijkLeerbedrijf
Arcus Taalambassadeur Geoffrey Rochati uitgeroepen tot één van de bijzondere burgers van Heerlen
Keuzegids MBO 2019: sprong vooruit voor Arcus en mooie resultaten voor Leeuwenborgh.

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?