Stelselonderzoek Onderwijsinspectie

Heerlen, 8 april 2019

De raad van bestuur van VISTA college informeert u hierbij graag over de stand van zaken van een stelselonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, dat vorige maand is afgerond en waarvan de rapportage vorige week met ons is gedeeld. 

In dit stelselonderzoek van eind 2018 is gebleken dat op het gebied van kwaliteitsborging van de examinering enkele tekortkomingen zijn geconstateerd bij een drietal opleidingen van Arcus College. Het betreffen verbeterpunten die met name gelegen zijn in het nauwkeuriger formuleren en naleven van procedures  en processen. De tekortkomingen hebben geen consequenties voor de geldigheid van de afgegeven diploma’s en diplomering in de toekomst. De steekproef betreft de opleidingen ‘Manager/ondernemer horeca’, ‘Acteur/artiest’ en ‘Pedagogisch Medewerker’ van Arcus. De raad van bestuur onderzoekt in hoeverre deze tekortkomingen bij meer opleidingen aanwezig zouden kunnen zijn.

De raad van bestuur en de betrokken opleidingen en examencommissies krijgen op basis van de uitkomsten van het stelselonderzoek aanvullende aangrijpingspunten om de reeds in gang gezette kwaliteitsverbetering van de examinering kracht bij te zetten. Inmiddels  hebben de voorzitters van de examencommissies en de onderwijsmanagers in samenwerking met de teamleden, verbeterplannen opgesteld en in uitvoering genomen.

De Inspectie heeft tijdens haar lesbezoek, documentanalyse en gesprekken met docenten en studenten, geconstateerd dat het didactisch handelen in de bezochte opleidingen voldoende is.

In mei komt de Inspectie kennis nemen van de stand van zaken van de verbeterplannen en eind 2019 zal het zogenaamde herstelonderzoek door de Inspectie plaatsvinden. De raad van bestuur is nauw betrokken bij de aanpak van de examencommissies en de onderwijsteams en wenst de betrokkenen veel succes. We houden jullie op de hoogte van het vervolg en de uitkomsten. Voor vragen over het onderzoek, de uitkomsten en verbeteracties kunnen jullie contact opnemen met mevrouw Nadine Miessen. Nadine is bestuurssecretaris van Het VISTA college en bereikbaar via e-mail n.miessen@leeuwenborgh.nl  of 06 – 22699608.

Met vriendelijke groet,
Hans Meijer

College van bestuur van Arcus College/raad van bestuur VISTA college

Jeanette Oostijen lid college van bestuur VISTA college
Skills The Finals: drie medailles voor Arcus studenten!
Arcus en Leeuwenborgh worden VISTA college
Persbericht | VOORdeel & VERVOLG start met pilot praktijkleren met praktijkverklaring
CIOS Dans Sittard | 29 maart dansdemo ‘Feelings’
Opening WijkLeerbedrijf
Arcus Taalambassadeur Geoffrey Rochati uitgeroepen tot één van de bijzondere burgers van Heerlen
Keuzegids MBO 2019: sprong vooruit voor Arcus en mooie resultaten voor Leeuwenborgh.
Instemming fusie Leeuwenborgh en Arcus

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?