Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Praktijkopleider voor werknemersPraktijkopleider

Niveau
4
Opleidingsduur
2 tot 3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bbl (beroepsbegeleidende leerweg) op maat (werknemers)

Beroepsbeschrijving

Doel van de opleiding is:
* het scheppen van optimale voorwaarden voor opleiding- en
begeleidingssituaties in de beroepspraktijk
* het uitvoeren van begeleiding - en beoordelingsactiviteiten
* het coördineren van en het verantwoordelijkheid dragen voor begeleidingsactiviteiten door derden
* het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het praktijkwerkplan.

Opleidingsinhoud

Deze BBL-opleiding bestaat uit leerstof die geïntegreerd thematisch en projectmatig worden aangeboden.

Gedurende de opleiding werkt u aan competenties die u nodig hebt voor het beroep. Een competentie is een combinatie van kennis, houding en vaardigheden die u in staat stelt om in de praktijk in wisselende situaties adequaat te handelen. We stellen de praktijk centraal en construeren het leren rondom praktijksituaties en of praktijkvraagstukken/problemen. Onderwijs dat aansluit bij competentiegericht leren is: Probleem Gestuurd Trainen, Werken rondom Thema’s en het Projectmatig werken. Steeds meer komt het accent te liggen op verbetering van je beoordeling - en begeleidingskwaliteiten. Maar ook het ontwikkelen van reflectieve vaardigheden. Reflecteren is kijken naar jezelf, dit ervaart u in de onderwijsgroepen en tijdens uw werkzaamheden en begeleidingsituaties in de beroepspraktijk.

De lesdag – lestijden en plaats worden in overleg met de cursisten en of werkgever afgesproken vooraf aan de start van de opleiding.
De opleiding kan alleen doorgang vinden bij voldoende deelname.
Het is mogelijk dat de lessen in de avonduren plaatsvinden.

Mogelijke functie

Praktijkopleider binnen uw eigen organisatie.

Examens

Wanneer de geïntegreerde toetsen zijn behaald ontvangt de deelnemer het diploma.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

De deelnemers hebben:
·het diploma van een Middelbare Beroeps - Opleiding, ten minste op kwalificatieniveau 3, in een van de volgende sectoren: gezondheidszorg, dienstverlening en of welzijn.
·werkzaam zijn of samenwerken met een door de OVDB erkend leerbedrijf voor tenminste 18 uur wekelijks
·een BPV -overeenkomst hebben afgesloten voor de duur van de opleiding bij een door de OVDB erkend leerbedrijf en een Onderwijsovereenkomst met het ArcusCollege
·In de BPV- overeenkomst moet zijn vastgelegd dat het leerbedrijf de deelnemer in staat stelt werkzaam te zijn om gestelde leerdoelen te behalen genoemd bij de leerstof van de opleiding tot Praktijkopleider en dat hierbij de benodigde begeleiding kan worden geboden,
·de minimale leeftijd is 18 jaar.

Kosten opleiding

De prijzen van deze opleiding en leermiddelen zijn op aanvraag, bij uw adviseur.

Subsidie

Subsidieregeling praktijkleren
Onze BBL opleidingen voldoen aan de eisen van de subsidieregeling praktijkleren. Uw werkgever of opdrachtgever kan indien dit wenselijk wordt geacht gebruik maken van deze subsidieregeling praktijkleren. Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. Nadere bepalingen/eisen t.a.v. deze regeling vindt u via de volgende site van: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Klik hier voor meer informatie over branchespecifieke scholingsfondsen.

Nominale duur: 2 jaar

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?