Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Maatschappelijke Zorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepenMaatschappelijke Zorg / Welzijn

Crebo code
23181
Niveau
4
Opleidingsduur
3-4 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Maatschappelijke zorg
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Als begeleider specifieke doelgroepen ondersteun je cliënten van alle leeftijden met meervoudige problematiek. De cliënten hebben ondersteuning nodig bij de dagelijkse bezigheden en/of het functioneren in de samenleving. Dit kan tijdelijk en langdurig zijn. De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen richt zich op de eigen kracht van de cliënt, zijn zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en zijn rehabilitatie en/of preventie.

Als Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen geef je begeleiding aan mensen van alle leeftijden die jouw ondersteuning nodig hebben bij wonen, werken en leven. Dit doe je met een groep of individueel. In de maatschappelijke zorg heb je te maken met verschillende typen dienstverlening.

Opleidingsinhoud

In het eerste leerjaar volg je de opleiding “Maatschappelijke Zorg”. Na de eerste 20 weken school ga je wekelijks stage lopen in de beroepspraktijk. Vanaf het tweede leerjaar volg je specifiek het uitstroomprofiel. Op school en in de beroepspraktijk werk je aan kennis, vaardigheden en houding. Hierbij word je intensief begeleid door je mentor en de docenten. Zo maak jij je de competenties eigen die nodig zijn voor je toekomstig beroep. Denk maar aan: het inventariseren van de ondersteuningsvragen van de cliënt, ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding, omgaan met crisissituaties, samenwerken en afstemmen van werk en het evalueren van de geboden ondersteuning en werken aan kwaliteit en eigen deskundigheid en het coördineren van de werkzaamheden van het team. Specifiek voor het werken als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen  zijn competenties met betrekking tot: opstellen van het ondersteuningsplan, ondersteunen van cliënten en naasten bij het voeren van de eigen kracht, ondersteunen bij activiteiten, ondersteunen van cliënten bij het leggen en onderhouden van contacten en maatschappelijke participatie, coördinerende taken en het begeleiden van nieuwe collega’s, stagiaires en vrijwilligers.

Enkele werkvormen die wij in beroepsgericht onderwijs aanbieden zijn: hoorcolleges, opdrachten, intervisie, vaardigheidstrainingen, en projectmatig werken.

Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan- en burgerschap, maken als generieke vakken deel uit van de opleidingsinhoud.

Het keuzedeel is nieuw binnen de opleiding. Keuzedelen geven je opleiding meerwaarde. Hiermee kun je je vakmanschap verbreden, verdiepen of je doorstroommogelijkheden vergroten. Door deze verdieping of verbreding word je interessanter voor de arbeidsmarkt of vergroot je de mogelijkheid van doorstroom naar het HBO.

Maatschappelijke zorg doet een beroep op je verzorgende en begeleidende vaardigheden. Met geduld, tact en invoelingsvermogen ben je de steun en toeverlaat voor mensen met lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen. Werken in teamverband is voor jou geen probleem.                                               

Mogelijke functie

Je kunt werken in instellingen voor cliënten van alle leeftijden met een of meerdere (chronische) ziekten en/of problemen, zoals psychiatrische ziekte of stoornis, een verslaving, mensen die dak- of thuisloos zijn of die een psychosociaal of gedragsprobleem hebben.

Examens

Tijdens de opleiding maak je toetsen en beroepsgerichte examens op school en in de praktijk. Hiervoor krijg je een woord- en/ of cijfer beoordeling. Nederlands, rekenen en Engels maakt deel uit van het examen. Bij voldoende resultaat ontvang je het diploma Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

VMBO: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg. VO: de eerste drie jaar HAVO/VWO zijn met gunstig resultaat gevolgd. Aanverwante MBO-HBO opleidingen die afgebroken zijn. Voor anderstaligen geldt minimaal NT2 niveau 3-4: minimaal luisteren en interactie B2, lezen productie en schrijven B1.

Vervolgopleidingen

HBO opleidingen zoals Social Work en Pedagogiek of Associate degree opleidingen.

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Verklaring Omtrent Gedrag

Met deze opleiding kies je ervoor om met mensen te gaan werken. Dat doe je ook al  tijdens je stage. Dan moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen laten zien. Houdt daarmee rekening als je een studie in het domein Welzijn wilt volgen. Tijdens de opleiding krijg je hierover meer informatie.

Sommige stageplaatsen eisen een inenting tegen Hepatitis B. Tijdens de opleiding krijg je hierover meer informatie.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?