Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Maatschappelijke Zorg : ThuisbegeleiderMaatschappelijke Zorg / Welzijn

Crebo code
25479
Niveau
4
Opleidingsduur
3-4 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Maatschappelijke Zorg / welzijn
Locatie
Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.

Beroepsbeschrijving

Als thuisbegeleider werk je vrij solistisch in complexe, multi-probleem zorgsituaties. Naast die zelfstandigheid werk je gelijktijdig intensief samen met andere disciplines en/of mantelzorgers vanwege de verschillende problemen die cliënten vaak hebben. Daarbij kun je denken aan: problemen bij de opvoeding van hun kind(eren), ouderen die zelfstandig willen blijven wonen en daar ondersteuning bij nodig hebben enz. Het lukt cliënten die gebruik maken van thuisbegeleiding niet om alles zelf te regelen en op te lossen. Jij zoekt met de cliënt en zijn naasten de knelpunten op en probeert die samen op te lossen. Je biedt een intensieve, tijdelijke vorm van begeleiding gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt, waarbij het dagelijks handelen en het functioneren van de cliënt en zijn naasten centraal staan. Daarnaast doe je aan signalering, preventie en draag je bij aan het stabiliseren van bestaande situaties. Dit is vaak langduriger van aard. Ook kun je overbruggingszorg en terugvalpreventie bieden.

Opleidingsinhoud

In het eerste leerjaar volg je de opleiding “Maatschappelijke Zorg”. Na de eerste 20 weken school ga je wekelijks stage lopen in de beroepspraktijk. Vanaf het tweede leerjaar volg je specifiek het uitstroomprofiel Thuisbegeleider. Op school en in de beroepspraktijk werk je aan kennis, vaardigheden en houding. Hierbij word je intensief begeleid door je mentor en de docenten. Zo maak jij je de competenties eigen die nodig zijn voor je toekomstig beroep. Denk maar aan: het inventariseren van de ondersteuningsvragen van de cliënt, ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding, omgaan met crisissituaties, samenwerken en afstemmen van werk en het evalueren van de geboden ondersteuning, werken aan kwaliteit en eigen deskundigheid. Specifiek voor de  thuisbegeleider zijn competenties met betrekking tot: bieden van specifieke ondersteuning in de thuisbegeleiding, waaronder het maken van een ondersteuningsplan i.s.m. de cliënt,  bieden van psychosociale ondersteuning,  ondersteunen bij het voeren van regie over eigen leven, ondersteunen en begeleiden bij opvoeding, uitvoeren van coördinerende taken, begeleiden van nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers.

Enkele werkvormen die wij in beroepsgericht onderwijs aanbieden zijn: hoorcolleges, opdrachten, intervisie, vaardigheidstrainingen, en projectmatig werken.

Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan- en burgerschap, maken als generieke vakken deel uit van de opleidingsinhoud.

Het keuzedeel is nieuw binnen de opleiding. Keuzedelen geven je opleiding meerwaarde. Hiermee kun je je vakmanschap verbreden, verdiepen of je doorstroommogelijkheden vergroten. Door deze verdieping of verbreding word je interessanter voor de arbeidsmarkt of vergroot je de mogelijkheid van doorstroom naar het HBO.                                                    

Toelichting

Aanmelden:                                                                                       

Meld je aan via www.arcuscollege.nl of stuur het aanmeldingsformulier samen met de gevraagde gegevens, zoals het decanen– inlichtingenformulier, naar de Onderwijsadministratie. Je ontvangt een uitnodiging voor een intakebijeenkomst als alle gevraagde gegevens bij ons binnen zijn. Tijdens de intakebijeenkomst zal worden besproken of de door jouw gemaakte opleidingskeuze mogelijk is. Na de intakebijeenkomst.

Mogelijke functie

Je werkt als thuisbegeleider bij de cliënt thuis. Dat kan via de gemeente of een instelling voor thuiszorg, maatschappelijke opvang of in een wijkteam.

Examens

Tijdens de opleiding maak je toetsen en beroepsgerichte examens op school en in de praktijk. Hiervoor krijg je een woord- en/ of cijfers beoordeling. Nederlands, rekenen, Engels en loopbaan en Burgerschap maakt deel uit van het examen. Bij voldoende resultaat ontvang je het diploma Thuisbegeleider.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

VMBO: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg. VO: de eerste drie jaar HAVO/VWO zijn met gunstig resultaat gevolgd. Aanverwant MBO 3 diploma,  MBO-HBO aanverwante opleidingen die afgebroken zijn. Voor anderstaligen geldt minimaal NT2 niveau 3-4: minimaal luisteren en interactie B2, lezen productie en schrijven B1.

Vervolgopleidingen

HBO opleidingen zoals Social Work, Pedagogiek of Associate degree opleidingen

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Verklaring Omtrent Gedrag

Met deze opleiding kies je ervoor om met mensen te gaan werken. Dat doe je ook al  tijdens je stage. Dan moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen laten zien. Houdt daarmee rekening als je een studie in het domein Welzijn wilt volgen. Tijdens de opleiding krijg je hierover meer informatie.

Sommige stageplaatsen eisen een inenting tegen Hepatitis B. Tijdens de opleiding krijg je hierover meer informatie.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?